Mitteametlik EEHLi ja Eesti Lennuspordiföderatsiooni kohtumine

Postitatud 22.mai 2006 | Postitaja Marika Kulmar
Mitteametlik EEHLi ja Eesti Lennuspordiföderatsiooni kohtumine
Postitaja parasiil on Esmaspäev, Mai 22, 2006 – 10:05 AM EET,

19.05.06 kohtusid Urmas Uska (ELFi president) ja Tiit Paananen (EEHLi juhatuse liige)
Ettepaneku kohtumiseks tegi Tiit seoses diplomitööga. Töö pealkirjaks tuleb ilmselt “Era ja harrastuslennunduse institusionaalne ja seadusandlik raamistik ja selle arenguvõimalused” ja töös püüan
vastata küsimustele “Kuidas kaitsta era ja harrastuspiloodi huve?”,
“Milline lennuspordi organisatsiooniline organiseerumise mudel on vajalik ja milline peaks olema seadusandlik raamistik sellele?”
Tegemist on bakalauruse taseme tööga Concordia Audentese juura alal.

Avaldame info jagamise eesmärkidel ja diskussiooni algatamiseks meie kohtumise sisu.

Vajuta loe edasi…

1. Eesti Lennuspordiföderatsiooni (ELFi) probleemid ja nende põhjused

Viimane ELFi üldkoosolek võttis vastu oma põhikirja punkt 2’ga
vastuolus oleva liikmemaksu kogumise skeemi. Tänu sellele on 2
klubi peatanud ELFi liikmelisuse.
Viimasel aastakoosolekul tehti ettepanek liikmemaksu kogumise
põhimõtete ja esindusskeemi muutmiseks, kuid see ei leidnud vajalikku toetust, kuigi mõningaid märke sellest juba oli. Hetkel on igal klubil 1 hääl olenemata sellest kui suur on klubi liikmeskond. Samuti on aastamaksu suurus võrdne. See aga on ebademokraatlik
häälte jaotus ning limiteerib ELFi poolt saadava liikmemaksu tulu.
Selline skeem on teinud ELFist elujõuetu organisatsiooni, mille
ainukeseks eesmärgiks on kujunenud oma liikmetele FAI litsentsi tagamine, et osaleda võistlustel. Lisaks sellelele on antud skeem tinginud olukorra, kus ei ole võimalik kinnitada lennusportlaste koguarvu ja sellest tulenevalt on riigi tähelepanu kahanenud nullilähedaseks, sest statistika on puudulik. Samas ELFi põhikirjas on märksa pikem nimekiri ELFi ülesannetest ja tänasel päeval neid ei täideta. ELFi juhatuse töö on pidurdunud ja president on koormatud ülesannetega oma põhitöökohas Kullos.
Sportlikud tulemused on ainult mudellenduritel. Teistel aladel ei võistelda.

2. ELFi ja EEHLi koostöö
ELFi initsiatiivil toimus aasta tagasi EEHLiga ühine nõupidamine, kus vaagiti koostöö võimalusi. Kahjuks ei ole antud teema rohkem
tähelepanu saanud. Küll aga on EEHLi poolel toimunud muutusi ja selle valdkonna küsimuste üle on toimunud arutelu. Kõige rohkem on puudutatud koostöö või ühinemise võimalust nõupidamistel
Lennuametiga. Veel ei ole moodustatud kindlat seisukohta selles
küsimuses, kuid on selge, et on mõistlik ühendada jõud
harrastuslennunduse edendamisel. ELFi toob ühendatud organisatsiooni FAI liikmelisuse, EOK liikmelisuse, sidemed ministeeriumitega ja Lennuameti toetuse. EEHL omalt poolt elujõulise organisatsioonina tegutsemiskogemuse ja valdkonnaga seotud liikmed.

3. ELFi arengukava koostamine
Kui Urmas Uska sai ELFi presidendiks 2003, siis esimese asjana sai
ette võetud ELFi arengukava koostamine. Leiti projektijuht ja
vormistaja ja hakata koguma alakohaseid eesmärke ja tegevussuundi. Kahjuks kogu tegevus jäi soiku seoses vähese huviga klubide poolt teha koostööd. Peaks algatama uue arengukava kirjutamise projekti.
Leida projektijuht ja kirjutaja ning värvata alakomiteedest esindajad esindama oma valdkonda arengukava sisulisel koostamisel. Pidada vajalik hulk töökoosolekuid, mida protokolliks projektijuht ja arengukava koostaja. Töökoosoleku protokollidest kirjutatakse kokku arengukava ning kinnitatakse alakomiteedes.
Teeme nimekirja valdkonna spetsialistidest, esitleme neile arengukava koostamise vajadust, määrame konkreetsed inimesed, kes on valmis panustama aega, palkame projektijuhi ja viime läbi töökoosolekud.

4. Riiklik tähelepanu
ELFil on sidemed Kultuuriministeeriumi, Haridus ja
Teadusministeeriumi ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumiga. Tulenevalt ELFi kolmest
tegevussuunast on igas ministeeriumis ka eraldi agendaga esinetud.
Vastavalt siis spordi, noortetöö ning lennundusega seotud
küsimustega. Kahjuks MKMis ei ole täielikult mõistetud ELFi rolli
hobilennunduse alal ning MKMi kantsleri Marika Priske allkirjaga tuli paber, kus soovitati pöörduda täies mahus Kultuuriministeeriumi poole. See küsimus tuleb MKMiga selgeks vaielda ja ministeeriumid peavad mõistma ELFi olemust ja olema valmis koostööks sõltuvalt siis valdkonnast millest jutt käib. Ministeeriumitel on kindlad kriteeriumid millele ELF peaks vastama, et saada oma tegevusele toetust.

Kultuuriministeerium
– arvestatav harrastajate hulk (eeldatav koguarv peaks olema 500 ja
rohkem)
– sportlikud tulemused (rahvuslikud ja rahvusvahelised võistlused)
– olemasolevad arengukavad ja tööplaanid millest peetakse kinni

Eestis on üle 100 alaliidu või spordiühendust. U 40% nendest toetab riik. Toetuse suurus algab mõnest tuhandest kuni miljoniteni. ELFi võimalus selles nimekirjas ülespoole liikuda on ohutuse tagamise tingimus! Kuna tegemist on suure riskiastmega spordialadega siis koolitus, ohutus ja tehnilise baasi korrasolek on äärmiselt oluline.

ELF on lisaks ka Eesti Olümpiakomitee liige ja liikmelisuse
tingimused on
– rahvusvahelise organisatsiooni liige (ELF on FAI liige ja pidevalt
olnud 92st aastast saadik)
– võistluste korraldamine, osalemine ja noortele suunatud töö
läbiviimine.

5. Muud teemad
– Europe Air Sports e. Euroopa Lennuspordi föderatsioon. Seni ei ole olnud kokkupuuteid, kuid liikmelisust peaks tõsiselt kaaluma.
– Kas on mõeldav mingisugune muu organiseerumise vorm ELFil kui mittetulundusühing? ELF kui avalik õiguslik juriidiline isik loodud ELFi seadusega? Siiski suurem osa spordi liitudest tegutsevad mittetulundusühingute või sihtasutustena. Ilmselt eraõiguslik organiseerumise vorm on ainuvõimalik.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.