Riidaja Lennuralli 2006 toimub 19. augustil

Postitatud 7.august 2006 | Postitaja Marika Kulmar
Riidaja Lennuralli 2006 toimub 19. augustil
Postitaja HendrikAgur on Esmaspäev, August 07, 2006 – 07:29 PM EET,
Head lennundussõbrad! Traditsiooniline Riidaja lennupäev saab järjekordselt toimuma Võrtsjärve edelakaldal Riidajal, Valgamaal, laupäeval 19. augustil. Seekord nimetuse all: Riidaja Lennuralli 2006. Pühendatud nagu juba traditsiooniks, isamaaliselt – Eesti taasiseseisvumise 15. aastapäevale.

Pilootidele võistlusjuhendid ja osavõtutingimused on allpool. Registreerumine kohapeal. Lennuralli koosneb lennukite orienteerumis-, täpsusmaandumis- ning pommitamisvõistlustest. Kõikidele teistele lennundushuvilistele aga jätkub vaatamist ja põnevust maapealgi küllaga. Lisaks väikelennukitele ja motodeltaplaanidele saabuvad ka mootorvarjurid, mudellendurid ja veolohede lennutajad. Kui asjaolud soodsaks kujunevad, võtab lennurallist osa ka Eesti Õhuväe An-2. Lennuvahendite kaptenid viivad läbi õpitubasid ning tutvustavad erinevaid lennuvahendeid. Tulge osalema, Eesti taevas on meie!
Ürituse toetusmaks Torupillitalule on 30.- krooni, lastele 15.- krooni, pilootidele ja nende kaaslastele tasuta.
Jälgi täienevat infot!

Kava:

Riidaja Lennuralli 2006
19. augustil 2006 (visuaallennuks mittesobivate ilmastikutingimuste korral 20.08.06)

08.00 – 10.50 Lennukite saabumine Riidaja lennuväljale;
10.00 – 10.50 Langevarjurite avahüpped. Riidaja Lennuralli 2006 – Riidaja etapi avamine;
11.00 Pilootide ja korraldustoimkonna briifing, lennueelne ettevalmistus, samal ajal mudellennukite demoesinemised;.
12.00 Lennuralli (samal ajal lennukite õpitoad), vt võistlusjuhend Lisa 1. Peakohtunik Jaan Karlson, lennuinformaator-stardikohtunik Kert Normet, rajameister Kaspar Reili;
14.00 Täpsusmaandumis- ja pommitamisvõistlused, vt võistlusjuhend Lisa 2;
16.00 Motodeltaplaanide demoesinemised;
18.00 Riidaja lennuraja jooksukross 1200 m kõikidele osavõtjatele ja külastajatele. Peakohtunik Tiiu Taul,
samaaegselt mootorvarjude, tuule- ja veolohede demonstratsioonesinemised.
NB peaauhind huvilend Valgamaa kohal (parim mees, parim naine, parim laps kuni 12a): ;

19.00 Võitjate autasustamine. Äralennud, õhuruumiklass G, lennud ilma lennuinformaatorita, piknik;
21.00 Lennuralli lõpp.

Sõltuvalt ilmastikutingimustele, otsustab muudatused kavas lennundusürituse juhataja. Lennundustegevuse kohta annab ilmastiku- ja lennuliiklusalast informatsiooni informaator Kert Normet raadiosagedusel 125,0 Mhz kutsung: “Riidaja raadio” ning erinevate lennumasinate ja langevarjurite hüpped ja lennud kooskõlastatakse eelnevalt lennuinformaatoriga ja lennuürituse juhatajaga.

LISA 1
Lennuralli võistlusjuhend

Lennuralli üks võistluslend koosneb navigeerimisharjutusest ja täpsusmaandumisest.
Navigeerimisharjutus koosneb marsruudiarvutuste tegemisest, kontrollpunktide leidmisest ja ajagraafikus püsimisest.
Aeg emakaardiga tutvumiseks ning marsruudiarvutuste tegemiseks võib olla piiratud. Navigeerimisharjutuse aeg algab stardist ja lõpeb kokkuleppelise finishitasapinna ületamisega. Aeg finishist maandumiseni sõltub liiklussituatsioonist ning ei avalda mõju tulemusele.
Lubatav väikseim arvestuslik maapinnakiirus trassil on 110 km/h. Arvestuslik keskmine kiirus trassil teatatakse korraldaja poolt enne võistlust ning ta ei tohi ületada aeglaseima lennuki VA-d.
Trassi arvestuslik pikkus on 30-60 min ja sellel peab lisaks stardile ja finishile olema vähemalt kolm kontrollpunkti (KP). Üldjuhisena rajameistrile peaks trassil olema keskmiselt ca. 1-1,5 KP iga 10 min. kohta. Vähim lubatav vahe kahe KP vahel on 5 NM.
Võisteldakse kuni kaheliikmeliste ekipaazhidena.
Lendamine toimub VFR järgi omal vastutusel.
GPS kasutamine on keelatud.

Navigeerimisharjutus

Korraldaja poolt antakse võistlejaile tutvumiseks emakaart (või kaardid), millel on ringidega tähistatud KP-de asukohad. Kaart peab olema mõõtkavas 1/300 000 või täpsem. Kaardi mõõtkava teavitamine võistlejatele ei ole kohustuslik. Soovitatav on kasutada kaarte, mis on korrektsed kuid millelt puudub pikkus- ja laiuskraadide lugemise võimalus. Emakaart peab võimaldama tema sidumise Eesti visuaallennu kaardiga. Kui kasutatakse piiratud aega kaardiga tutvumiseks ja navigatsiooniarvutusteks ei tohi see kokku olla alla 30 min.
Võistlejad teevad iseseisvalt trassi läbimiseks vajalikud navigatsiooniarvutused.
Kokku peab olema lepitud kõigi võistlejate poolt kasutatav QNH või QFE.
KP-d tuleb läbida numeratsiooni järjestuses.
KP-des võivad, kuid ei pruugi, olla horisontaalsel pinnal nähtavad tähised. Tähiste kõrgus on 2-4 m, tehtud vähemalt 0,5 m laiusest valgest materjalist. Tähised peavad olema ekipaazhile nähtavad alates 45 vaatenurgast alla lennusuunas. KP-de tähistamiseks kasutatakse tähtsümboleid. Sümbol tuleb kirjutada korraldaja poolt antud kontrollkaardile KP numbriga samale reale. Tähise puudumisel KP-s kirjutatakse reale “ – “.
Rajal võivad olla aja kontrolli punktid (AKP). Nende asupaiga teatavakstegemine enne võistlust ei ole kohustuslik.

Start

Start võib olla mõõdetud lennuki liikumahakkamisest või suvalise võistlejatele teada antud ja korraldaja poolt mõõdetava vertikaalpinna läbimisest. Stardi aeg ümardatakse täisminutiteks (30 sec järgmiseks täisminutiks) ning teatatakse võistlejale raadio teel. Piloot peab stardiaja tagasi lugema.
Minimaalne lubatav stardiintervall on 2 min.
Soovitatav on korraldada startimine selliselt, et kiiremad lennukid stardiksid eespool.

Finish

Finishi ajaks on suvalise võistlejatele teada antud ja korraldaja poolt mõõdetava vertikaalpinna läbimine. Finishi aeg fikseeritakse sekundi täpsusega.
Võistlejad peavad 2-4 minutit enne finishi ületamist enda lähenemisest kohtunikele raadio teel teatama.

Täpsusmaandumine

Maandumise hindamiseks tähistatakse 5 meetrine maandumisraja lõik. Sellesse tuleb tabada peatelikuga. Stiili ei hinnata kuid märgatava “kitse” puhul loetakse maandumine ebaõnnestunuks ning hinnatakse nulliga.
Pärast maandumist tuleb koheselt ära anda kontrollkaart.

Punktiarvestus

Õigesti üles kirjutatud KP tähis +30 punkti

Vale KP tähis või parandus kontrolllehel -50 p

Ideaalajast kõrvalekaldumine (AKP ja finish)
+/- 30 sec ideaalajast ei karistata, iga uus poolminut -30 punkti

Maandumine: sõltuvalt KP-de arvust selliselt, et
ideaalsoorituse puhul moodustaks maandumine
ca 30% punktidest (näit. 5 KP-ga võistlusel
5×30 = 150 p  maandumine 60 p)

Lähenemisteatega hilinemine -30 punkti

Võrdse punktisumma puhul võrreldakse finishi (ja vajadusel AKP-de) läbimise täpsust.

Võistlussarja korraldamisel antakse võistlejatele punkte järgmiselt:
1 koht 10 p
2 koht 8 p
3 koht 6 p
4 koht 5 p

7 koht 2 p ning kõigile ülejäänud võistlejatele, keda ei ole diskvalifitseeritud – 1 punkt.

Zürii

Võimalike protestide lahendamiseks koostatakse enne võistluste algust kolmeliikmeline zürii kelle hulka peavad kuuluma üks võistleja ning rajameister. Protestid tuleb esitada kirjalikult peakohtunikule 15 min. jooksul tulemuste väljapanemist. Protestimaks 500 krooni tuleb tasuda peakohtunikule.

LISA 2

Lennuralli 2006

JUHEND

Täpsusmaandumine ja pommitamine mootorlennukitele

1. Aeg ja koht
1.1. Esitlus toimub EEHL karikasarja ”Lennuralli 2006” ettenähtud asukohtades maandumisvõistluste 2006 ühe programmiosana ja nimetatakse tinglikult võistlusteks.
1.2. Võistlused toimuvad:
1) Riidaja Lennuralli 2006, Riidajal, Põdrala vallas Valgamaal. 19.08.06
2) Asukoht ja aeg täpsustuvad.

1.3. Võistlejate mandaat toimub võistluspaigas üks kaks tundi ennem võistluste algust
1.4. Briifing toimub võistluspaigas üks tund ennem võistluste algust. Võistlejatele on briifingust osavõtt kohustuslik.
1.5. Peakohtunikul on õigus võistluste edasilükkamiseks kui ilmastikuolud ei võimalda võistlust läbi viia. Sellisel juhul teatab võistluste korraldaja sellest registreerunud võistlejatele telefoni ja e-maili teel ning www.pilots.ee kaudu.
1.6. Võistluspaika saabumisel, sealt lahkumisel ja võistluslendude ajal on võistlejad kohustatud olema kahepoolses raadiosides Vastaval lennuväljal kasutataval raadiosagedusel ja arvestama kohtuniku poolt antava informatisooniga tagamaks lennuohutust ja võistluse sujuvat kulgu
2. Korraldajad
2.1. Võistluste korraldajaks on Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit
2.3. Võistluste peakohtuniku Määrab EEHL juhatus ( uus peakohtunik võidakse määrata vahetult ennem võistlusi EEHL juhatuse poolt)
3. Võistluse kirjeldus
3.1. Iga võistleja sooritab 3 lendu millest kolm arvesse lähevad 2 paremat tulemust. Peakohunikul on õigus vähendada võistluslendude arvu kahele, millisel juhul arvestatakse mõlemat võistluselennu tulemust
3.2. Võsitluslendudel on ainult lennukis viibida ainult piloodil ja kaasreisijal (pommitajal)
3.3. Lennud toimuvad mööda lennuväljaringi kõrgusel 500 ft QFE järgi.
3.4. Võistlejate arvust jm tingimustest sõltuvalt otsustab peakohtunik selle, kas iga võistleja sooritab oma võistluslennud nn. konveieril, teineteisele järgnevalt või toimuvad lennud ühekaupa.
3.5. Tulemusi hinnatakse maandumistäpsuse ja korrektsuse ja pommitamise tulemuste osas
3.6. Rajale märgitakse selgelteristatavalt ohutute vahenditega 3 meetri laiune maandumiskoridor

3.7. Maandumisel ja sellele järgneval läbijooksul peab lennuki esitellik või sabaratas jääma maandumiskoridori, selle nõude eiramisel maandumise eest
punkte ei anta.
3.8. Maandumistäpsuse hindamiseks on maandumiskoridoris, kindlaksmääratud kohale koridori ja raja kulgemisega risti maha märgitud 2 meetri laiune selgelteristatav maandumisjoon. Maandumisel maandumisjoone puudutamine kasvõi ühe põhiteliku rattaga annab 120 punkti.
3.9. Joonest arvatuna ette ja tahapoole on koridor mõlemas suunas jagatud aladeks, millesse põhitellikuga maandumine annab maandumisjoonest mõlemas suunas kaugenevalt vähem punkte. Alade kaugused maandumisjoonest on toodud juhendi lisas joonisena. Väljaspool määratud alasid maandumine punkti ei anna. Korrektse maandumise eest antakse lisaks täpsuspunktidele lisaks 30 stiilipunkti. Ühe maandumise eest saadav maksimumpunktide hulk on 150.
3.10. Juhul kui õhusõiduk eraldub pärast esimest puudutust uuesti maast siis selle maandumise eest stiilipunkte ei anta. Juhul kui õhusõiduk eraldub pärast esimest puudutust maast ja hüppab vähemalt üle ühe maandumisala, siis selle maandumise eest punkte ei anta.
3.11. Juhul kui võisteleja läheb kordusringile, siis kordusringil sooritatud maandumise eest stiilipunkte ei anta. Igale võistluslennu kohta on lubatud üks kordusringile minek.
3.12. Stiilipunkte antakse: ninarattaga lennukil 30 punkti maandumisel kahele rattale, millele järgneb sujuv ninalangetamine. Sabarataga lennukil maandumine kolmele punktile. Juhul kui peakohtunik on välja kuulutanud külgtuuletingimused siis ei antakse stiilipunkte ka maandumise eest põhitelliku tuulepoolsele rattale.
3.13. Maandumise eest ei anta punkte kui: lennuk puudutab maad mistahes muu osaga peale telliku; lennuk maandub blokeeritud ratastega; piloot vähendab enne maandumist tagatiibade nurka.
3.14.1 Pommitamine toimub selleks ohutusse kohta märgitud alale
3.14.2 Tabada tuleb maapeale märgistatud ala, mis on hästi nähtav.
3.14.3 Punktid alates keskpunktist kuni 3 meetrit 120 punkti, kuni 10 meetrit 80 punkti, kuni 20 meetrit 60 punkti, kuni 30 meetrit 40 punkti ja kuni 40 meetrit 20 punkti.
3.14. Punktide summade järgi määratakse kindlaks võistlejate paremusjärjestus kohtadena.
3.15. Juhul kui mitu võistlejat jagavad võrdse punktisummaga ühte kohta, arvestatakse ka teisel alalt saadud punkte. Kui mõnelt alalt pole saadut punkte on parem see kes on saanud mõlemad alad kirja. Kui see on ka võrdne arvestatakse viimast maandumist ja kui vaja siis ka stiili.
3.16. Vajadusel võib sooritada lisalennud ja lisalendude stardijärjekorra loosida uuesti.
3.17. Võitjaks on võistleja kes on kogunud kõige suurema punktisumma.
4. Võistlejad, võistlusklassid, lennukid, varustus
4.1. Võisteldakse mootorlennukitel ning UL-B klassi ülikerglennukitel
4.2. Lennuk peab olema varustatud töökorras raadioside vahenditega
4.3. Võisteldakse ühes võistlusklassis
4.4. Võistlusel osaleval lennukil peab olema kehtiv lennukõlblikustunnistus
4.5. Võistlejal peab olema kehtiv tervisetõend, kehtiv õhusõiduki meeskonnaliikme luba ja pädevus kasutatava lennuki käitamiseks
4.6. Võistlejal peab olema pädevus raadioside pidamiseks kas eesti või inglise keeles
4.7. Võistlejal peab olema vähemalt 50 tunnine lennukogemus ning ta peab olema sooritanud vähemalt 5 maandumist viimase 90 päeva jooksul. Ohutuse tagamiseks on peakohtunikul õigus nõuda, et võistleja sooritab enne võistluslendu kontrolllennu pädeva lennuõpetajaga
5. Vajalikud dokumendid

5.1. Osavõtuavaldus (täidetakse kohapeal)
5.2. Kehtiv õhusõiduki meeskonnaliikme luba koos kehtiva pädevustega võistlusel kasutatava lennuki käitamiseks
5.3. Kehtiv tervisetõend
5.4. Kehtiv lennuki lennukõlblikustunnistus
5.5. Lennuki valdaja poolt antud volikiri võistlusel osalemiseks või lennuki kasutusleping.
6. Registreerimine ja osavõtumaks
6.1. Võistlustel registreerimiseks tuleb saata email aadressil voistlused@pilots.ee, kus näidake ära piloodi nimi, isikukood, telefoninumber, email, lennuki mark ja kutsung. Registreerimine võistlustele on võimalik ka kohapeal võistluste päeval.
6.2. Võistlustest osavõtumaks on 300 EEK ekipaazi kohta.
6.3. Osavõtumaks tasutakse kohapeal.
7. Üldised kohustused
7.1. Võistleja peab võistluse käigus lähtuma lennureeglitest, teistest kehtivatest lennundusõigusaktidest ja käesolevast võsitlusjuhendist.
8. Karistused
8.1. Lennureeglite ja teiste lennundusõigusaktide eiramisel võistluse ajal võidakse võistlejat karistada võistluselt diskvalifitseerimisega.
9. Protestid
9.1. Protestiaeg lõppeb 15 minutit peale võistluste tulemuste avaldamist teadetetahvlil.
9.2. Protest tuleb esitada kirjalikult peakohtrunikule.
9.3. Protestimaks on 500 EEK, mis tasutakse peakohtunikule protesti esitamisel ning mis tagastatakse protesti rahuldamisel.
9.4. Protestid lahendatakse enne lõplike tulemuste väljakuulutamist kolmeliikmelise protestikomitee poolt kelle määrab peakohtunik.
9.5. Tulemused loetakse ametlikuks peale protestide lahendamist ja protestiaja lõppu.
10. Autasustamine
10.1. Autasustamine toimub võistluspaigas peale ametlike tulemuste avaldamist.
10.2. Autasustatakse võistluste kolme paremat ning eraldi parimat naispilooti.
11. Võistlussari
11.1. Juhul, kui EEHL korraldab sellel aastal veel teisi lennundusvõistlusi, siis antakse võistlustel osalenutele võistlussarja punkte järgmiselt: 1 koht – 10 punkti, 2 koht – 8 punkti, 3 koht – 6 punkti, 4 koht – 5 punkti, 5 koht – 4 punkti, 6 koht – 3 punkti, 7 koht – 2 punkti ja kõik ülejäänud võistlejad, keda ei diskvalifitseeritud – 1 punkt.

2 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Riidaja Lennuralli 2006 toimub 19. augustil (Skoor: 1)
HendrikAgur (hendrik@pilots.ee)
on 08. 07, 2006 – 07:33 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://www.pilots.ee
1. Lennurallist osavõtjad, palun registreeruge pilots@pilots.ee

2. Pilootidele on Torupillitalu poolt lõnasöök!

Re: Riidaja Lennuralli 2006 toimub 19. augustil (Skoor: 0)
Külastaja on 08. 14, 2006 – 05:28 PM
Soodsa ilma (kuiv, tuulevaikne või vähene tuul) korral plaanime kohale tuua kuumaõhupalli. Õhupalli omanik Alger Vedler (vaata www.air.ee).

Raul
53319290

Kommentaarid on suletud.