Ridali maandumisvõistlused 30. september

Postitatud 21.september 2006 | Postitaja Marika Kulmar
Ridali maandumisvõistlused 30. september
Postitaja parasiil on Neljapäev, September 21, 2006 – 11:10 AM EET,
RIDALI LENNUKLUBI LAHTISED MAANDUMISVÕISTLUSED 30.09.2006 RIDALI LENNUVÄLJAL

30.09.2006.a algusega kell 11.00 korraldab Ridali Lennuklubi Ridali lennuväljal igaaastased lahtised Ridali meistrivõistlused täpsusmaandumises. Võistluste korraldamisel osutab Ridali Lennuklubile moraalset (soe sõna) ja füüsilist (osalejate näol) kaasabi Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit (EEHL) ning rahalist kaasabi igati kopsaka summaga (4000 krooni) Eesti Lennuspordi Föderatsioon (ELF).

Vajuta loe edasi

Traditsiooniliselt osalevad võistlustel purilennukite piloodid ning vägagi on jõudu katsuma oodatud mootorlennukite piloodid. Eeskätt viimastel palume oma osavõtust ja kasutatavast õhusõidukist võimalusel aegsasti ette teatada kas telefonil 5065573 (Einar Viin), e-post einarviin@hot.ee või 5288571 (Kert Kotkas) e-post kert.kotkas@mail.ee. Juhul, kui kaugemalt tulejatel on soov kohapeal ööbida paremates tingimustes, kui seda on kas telk või Ridali lennuvälja tuntud headuses majakesed, palume sellest samuti eelnevalt teatada.

Mootorlendurite innuka osalemise korral (rohkem kui 5 võistlejat) märgitakse vajadusel nende jaoks maha eraldi maandumisala. Samas on varasematel aastatel (1999 – 2000) toimunud võistlustel mootorlennukite võistlusmaandumistel edukalt kasutatud ka sedasama purilennukite maandumisala, nii-et seda jõuab veel otsustada.

Purilennukite pukseerimine lahtihaakimise kõrgusele (200 meetrit) maksab 100 krooni üks lend, võistluste osavõtutasu on 50 krooni ühe osaleja kohta. Nimetatud summasid on võimalik tasuda kas käsitsi või interneti teel Ridali Lennuklubi Ühispanga kaukasse nr 10152001520003 , samuti mobiilimaksega (juhend paikneb Ridali Lennuväljal kollase maja seinal) või sularahas kohapeal.

Ridali Lennuväljal töötab maapealne lennuliiklussidejaam sagedusel 125,000 MHZ, kutsung “RIDALI RAADIO”. Lennuvälja telefon on 7970462 ning vähemalt esialgu on lennuväljal veel olemas ka internetiühendusega arvuti.

Võistluste peakohtuniku ja teiste kohtunike isikud tehakse teatavaks pärast Eesti Vabariigi presidendi valimistulemuste selgumist.

Nigelate ilmastikutingimuste korral toimuvad võistlused samas kohas 06.10.2006.a

Võistluste juhend on toodud allpool ?.

MAANDUMISVÕISTLUSTE JUHEND

1. Võistlustele saabumine ja registreerimine

1.1 Võistluspaika saabunud osalejad registreeritakse peakohtuniku või tema poolt selleks volitatud isiku poolt.

1.2 Mootorlennukitel võistlustel osalejad lisavad registreerimisel andmed selle kohta millist (tüüp, ja registritunnus) õhusõidukit ta kavatseb võistlustel kasutada.

1.3 Võistluspaigas peab võistleja peakohtunikule või tema poolt selleks volitatud isikule esitama kehtiva piloodiloa koos kehtiva tervisetõendiga ning Ridali Lennuklubi -välise õhusõiduki kasutamisel ka selle kehtiva lennukõlblikkustunnistuse.

1.4 Registreerimisel nõuetekohased dokumendid esitanule antakse mandaat ja lubatakse võistlema.

2. Ettevalmistus lendudeks

2.1 Võistlema lubatud osalejate vahel viiakse läbi stardijärjekorra loosimine

2.2 Purilennukid ja mootorlennukid võistlevad eraldi ning nende pilootide stardijärjekorrad loositakse eraldi.

2.3 Pärast stardijärjekorra määramist viiakse võistluspaigas läbi stardibriifing ulatuses, mis on vajalik lennuohutuse tagamiseks.

2.4 Vajadusel selgitab peakohtunik briifingul täiendavalt võistluste reegleid ja punktiarvestuse süsteemi.

3. Võistluslennud

3.1 Iga võistleja sooritab 3 võistluslendu.

3.2 Purilennukite piloodid võistlevad õppe-treeningpurilennukil L-13. Mootorlennukite piloodid võistlevad enda poolt valitud mootorlennuki tüübil.

3.3 Lennud toimuvad mööda lennuväljaringi, purilennukite lahtihaakimine toimub kasutusel oleva purilennukite ringi pärituuleosal, lennuraja keskpunkti traaversil, 200 meetri kõrgusel.

3.4 Mootorlennukite puhul otsustab peakohtunik võistlejate arvust jm tingimustest sõltuvalt selle, kas iga võistleja sooritab oma võistluslennud nn. konveieril, teineteisele järgnevalt või toimuvad lennud ühekaupa (nn. full-stop landing).

3.5 Võistlejate tulemusi hinnatakse maandumistäpsuse ja korrektsuse osas.

3.6 Purilennukite maandumisalale märgitakse selgelteristatavalt, ohutute vahenditega (valge liiv, plastmasskoonused ja peene varrega lipud) maha maandumiskoridor, mis ületab purilennuki tiivaulatuse 5 meetri võrra.

3.7 Maandumistäpsuse hindamiseks on maandumiskoridoris, kindlaksmääratud kohale koridori ja raja kulgemisega risti maha märgitud 0,5 meetri laiune ja 1meetri pikkune selgelteristatav joon. Joone puudutamine maandumisel kasvõi ühe põhiteliku rattaga annab 120 punkti.

3.8 Joonest ette- ja tahapoole arvatuna on koridor mõlemas suunas jagatud ristkülikukujulisteks aladeks, millesse maandumine annab punktis. 3.6 kirjeldatud joonest mõlemas suunas kaugenevalt vastavalt 90, 60 ja 30 punkti. Väljaspool määratud alasid maandumine punkti ei anna. Korrektse maandumise eest (purilennukitel ja ninatelikuga mootorlennukitel 2 punktile, sabatelikuga mootorlennukitel 3 punktile) antakse lisaks täpsuspunktidele lisaks 60 stiilipunkti. Ühe maandumise eest saadav maksimumpunktide hulk on 180.

3.9 Nina- ja sabatelikuga mootorlennukite erisusi arvesse võttes võib peakohtunik lugeda korrektseks ja stiilipunktide vääriliseks maandumise, kus sabatelikuga lennuk maandub raja suhtes mõjuva külgtuulekomponendi tingimustes kahele punktile, milleks on tuulepoolne põhiteliku ratas ja sabaratas.

3.10 Õhusõidukitel on lubatud kasutada pidurdusklappe ja tagatiibu. Tagatiibade kasutamisel on keelatud maandumisarvestuse parandamine juba väljalastud tagatiibade sissetõmbamise teel maandumise väljajoondumis-, väljahoidmis- ja läbivajumisetapil.

3.11 Maandumiskohaks on koht, kus õhusõiduk mistahes oma osaga (näiteks ka sabakark, kui on) esimest korda maad puudutab.

3.12 Juhul kui õhusõiduk eraldub pärast esimest puudutust uuesti maast (teeb nn.”kitse”), maandumise punkte ei anta.

3.13 Punktide summade järgi määratakse kindlaks võistlejate paremusjärjestus kohtadena.

3.14 Juhul kui mitu võistlejat jagavad võrdse punktisummaga ühte kohta, loetakse paremaks selle võistleja tulemus, kellel on arvuliselt rohkem maandumisi rohkem punkte andvasse maandumisalasse (sarnaselt laskevõistlustega, kus võrdse punktisumma korral on võitjaks see, kes omab rohkem tabamusi kümnesse)

3.15 Juhul, kui võistlejate tulemused on võrdsed ka punktis 3.14. toodud näitajate osas, viiakse nende vahel läbi lisalennud, kus kumbki võistleja sooritab ühe lisamaandumise .

3.16 Vajadusel võib lisalendude stardijärjekorra loosida uuesti.

3.17 Võitjaks on võistleja kes on kogunud kõige suurema punktisumma

1 kommentaar

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Ridali maandumisvõistlused 30. september (Skoor: 1)
marikak on 10. 03, 2006 – 09:21 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum)
Tulemused Ridali lennuklubi kodulehel: Ametlikud maandumisvõistluste tulemused 2006

Kommentaarid on suletud.