Kahetsusväärsed meediakajastused on erapiloote solvavad ning kahjustavad eralennunduse mainet

Postitatud 6.juuli 2005 | Postitaja Marika Kulmar
Kahetsusväärsed meediakajastused on erapiloote solvavad ning kahjustavad eralennunduse mainet
Postitaja HendrikAgur on Kolmapäev, Juuli 06, 2005 – 10:47 AM EET,

Lisatud 5.07.2005: Lennuameti peadirektor Koit Kaskeli kommentaar:, vt uudise lõpus.

Algne uudis:
30. juuni meediaväljannets lahvatas pommuudis “purjus eralendurite taltsutamiseks loodavast lennunduspolitseist” ja muust sellesarnasest. Nimetatud teemakäsitlusega avaldised esinevad Eesti Päevaleht online´s , Delfis ja 30.06.05 “Eesti Ekspressis”.
Informatsiooni on käsitletud erapoolikult ning meelevaldselt, absoluutselt toetumata faktidele. Isegi alustamata teemaarendust nn lennunduspolitsei vajalikkusest, on kahjustatud avalikkuse silmis Eesti erapiloote ja lennundusinimesi kuvandiga, nagu toimuks massiline joobeseisundis õhusõidukitega lendamine.

Ei saa eitada, et taasiseseivunud Eestis on era- ja harratsupilootide tegevusega seonduvalt probleeme olnud, lähtuvalt ala suhtelisest uudsusest ning teatud eripäradest, kuid on kahetsusväärne, et erapilootide seas toimiv sotsiaalse kontrolli süsteem on saanud ränga ning teenimatu hoobi valdkonnast, milles see kontroll ning austus eriti hästi toiminud on. Alkoholijoobes lendamine ON OLNUD ABSOLUUTNE TABU!

Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu, kelle liikmeid on 80 lennundusinimest, juhatus väidab ning on seisukohal, et
1) Eesti era- ja harrastuspilootide seas ei ole leidunud juhtumeid, kus joobetunnustega era- või harrastuspiloot on piloteerinud õhusõidukit;
2) ülalnimetatud meediaväljaannetes avaldatuga on tekitatud avalikkuse ees väärkuvand Eesti erapilootidest ning eralennundusest;
3) väärkuvandi tekitanud ametiasutustel, organisatsioonidel ning ametiisikutel oleks soovitatav samades väljaannetes avaldada täiendavad selgitused ning vabandada era- ja harrastuspilootide ees.

Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu juhatus

Lennuameti peadirektor Koit Kaskeli kommentaar:

Selgituseks 30.juuni Eesti Ekspressis ilmunud artiklile “Purjus eralendurite taltsutamiseks luuakse lennunduspolitsei”

Olles tänaseks ka ise tänaseks ülalmainitud artikli läbi lugenud nõustun, et artikkel annab tõepoolest väära ettekujutuse Lennuameti poolt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tehtud vastavast ettepanekust. Eelkõige on eksitav selle pealkiri – esiteks, nn lennunduspolitsei loomist mingilgi kujul pole teadaolevalt otsustatud. Teiseks, minu kirjast MKMile ei ole kuidagi võimalik välja lugeda, nagu oleks Eestis reaalselt tegemist purjus eralendurite hordidega, milline mulje võib ajaleheartiklist aga kergelt jääda.
Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga selles osas, et kahe riigiasutuse omavaheline kirjavahetus on lekkinud ajakirjandusse, mis iva taipamata on sellele ettenähtust hoopis teise rõhuasetuse seadnud. Asi on ju veel idee tasemel ja selle teostumisel oleks mõistagi toimunud ka avalikkuse normaalne teavitamine selleks kohases stiilis. Ettepaneku mõtteks ja sisuks on eralendurite suhtes kontrollimeetmete rakendamine (joove, dokumendid, jms), mitte aga väide, nagu oleks eralendurid sageli ebakained. Ja samuti tingimata mitte ‘lennunduspolitsei’ loomine, milline sõna oli mõeldud vaid asja olemust paremini edasi andma analoogselt koostööga politsei ja Veeteede ameti vahel Eesti sadamates ning lahtedel, vaid tegemist võiks olla näiteks pistelise kontrolliga lennuväljadel politsei poolt, või siis täiendavate ülesannete panemine kohalikule politseile, kelle vastutuspiirkonda lennujaam jääb või lennujaama enda julgestusteenistusele. Seejuures ei ole ettepanekus tõesti tehtud vahet Eesti ja välisriikide erapilootide vahel – kõiki tuleb kohelda võrdsetena.

Kahju muidugi, et Eesti erapilootidele välisriikide kolleegide kohati kergekäelise käitumise tõttu varju on heidetud – julgen väita, et kõik Lennuametile seni teatavakssaanud juhtumid ongi aset leidnud siiski välisriikide kodanikega. Samas tuleb tunnistada, et probleem on püsti. Selle näiteks tõin kirjas ka juhtumi k.a. 28.aprillist, kus selgete joobetunnustega (välisriigi) erapiloot lahkus väikelennukil Tallinna lennujaamast, kus keegi siin vaatamata tema olukorrale talle vajalikku tähelepanu ei pööranud. Lennuametil on kogunenud sarnast infot rohkemgi, paraku on see allikate poolt alati dokumenteerimata jäänud ja sellevõrra on vastavate meetmete võtmise põhjendamine faktidega ka raskendatud.

Kui eralenduritel on häid ideid nimetatud teemal, palun nendega välja tulla.

Koit Kaskel
Peadirektor
Lennuamet

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.