Lennuohutus 2008

Postitatud 11.veebruar 2009 | Postitaja Marika Kulmar
Lennuohutus 2008
Postitaja Raivo Kask on Kolmapäev, Veebruar 11, 2009 – 05:50 PM EET,
1. Üldine olukord.

Lennuametile 2008. aastal kanti ette 208 lennunduses toimunud juhtumi kohta (2007 aastal 195 juhtumit). Ettekanded esitasid Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhid, Eesti lennundusettevõtjad, lennujaamade lennuohutuse järelevalve töötajad, MTÜ-d ja erapiloodid.
Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhtide ettekanded kajastasid kogu toimunut oma vastutusalas, st. ka neid juhtumeid, kus osalejaks olid Tallinna lendavad ja Tallinna FIR`ist läbi lendavate välisfirmade lennukid.

208-s juhtumis 119-s olid osalejaks Eesti lennundusettevõtted.

2008. aastal Eestis registreeritud käitajatel lennuõnnetusi ei registreeritud.
Küll aga registreeriti Eestis 2 lennuõnnetust ja 1 õnnetus maapeal.

Õnnetused juhtusid nn. üldlennunduses (GA – General Aviation).

Esimene õnnetus juhtus välismaa erapiloodiga, kes sooritas lendu enda tarbeks. Peale korduslähenemisele minekut piloot kaotas kontrolli juhtimise üle, lennuk sattus varisemisrežiimi ning kukkus maapinnale ja süttis põlema. Piloot hukkus.

Teine õnnetus juhtus Eesti Vabariigi kodanikuga, kellel ei olnud mingit lendamiseks vajalikku ettevalmistust, aga oli suur soov lennata. Olles ostnud endale kasutatud UL lennuki, tõusis ta sellega õhku ja esimene katse lõppes edukalt. Teisel katsel aga kaotas lennuk kiiruse ja ka juhitavuse ning 20-30 meetri kõrguselt kukkus maapeale ning purunes. Lennu pealtnägijad aitasid vigastatud lennu sooritaja allakukkunud lennukirusudest välja, peale mida oskamatu elektritoite lahtiühendamise tõttu, rusud süttisid põlema ja praktiliselt hävisid.

Kolmas õnnetus juhtus maapeal langevarjurite lennukisse sisenemisel, kui üks langevarjuritest astus lennuki töötava mootori propellerisse.

Õnnetusi uurib MKM Kriisireguleerimise osakond ja ettekanded uurimiste tulemustest asjaosalistele on edastatud või edastatakse.

Peale ülaltähendatu:

– 51 juhtumit on liigitatud intsidentidena. Nende hulka kuuluvad ka 5 rohelise laserkiire suunamist lähenevatele ja startivatele lennukitele septembris – novembris;
– 79 juhtumit, milliste puhul ei olnud mõju lennuohutusele;
– 37 ettekannet juhtumitest erinevate asjaolude kohta (ilma muutumine, hõivatud lennurada, jne.), mille põhjusel lennujuht või piloot sooritasid standardsetest protseduuridest erinevaid tegevusi;
– 32 korral oli ettekantud kokkupõrkest linnuga
– 6 korral teatati tehnilistest probleemidest Lennuliiklusteeninduse AS aparatuuri installerimise ja seadistamisega ilmnenud probleemidega.

Ülaltoodu käsitleb toimunut Eesti õhuruumis üldiselt, kaasaarvatud ka välisoperaatoritega.

2. Lennuohutus. Eesti ärilises lennutegevuses

119 juhtumit puudutasid Lennuametis registreeritud käitajate tegevust.
Eesti käitajate lennuohutuse tase arvudes näeb välja järgmine:

– 36 intsidenti, sh. 1 kokkupõrge linnuparvega;
– 22 kokkupõrget lindudega, nende hulgas 1 juhus, kus lennuk laskumisel, peale pilvedest väljumist põrkas kokku linnuparvega. Keegi lennuki pardal kahju ei saanud, küll aga lennuk oli suunatud nädalaks remonti.
– 53 ettekannet kajastasid olukordi, mille puhul antud hetkel ei olnud ohtu, kuid võimaluse korral või teistsuguses situatsioonis ja riske hinnates oleks lennuohutuse tagamiseks vaja olnud ette võtta meetmeid. Samuti ei mõjutanud lennuohutust 21 kokkupõrget lindudega.
– 30 korral kanti ette manöövritest, situatsioonist õhuruumis või maapeal, vaatlustest ja olukorrast, mis näisid ebastandardsetena ning ei olnud seotud lennuohutusega.

36 Eesti käitajate poolt ettekantud intsidenti juhtusid erinevatel asjaoludel, millistest allpool on tehtud ülevaatlik kokkuvõte.
Lennuki mootori(te) ebastabiilse töö, rikke või seiskumise tõttu fikseeriti 2008 aastal 6 intsidenti:
– 2 korda maandumine stardilennuväljale mootori ebastabiilse töö tõttu (kopter);
– 1 korral mootori seiskamine õhus vibratsioon tõttu (pompaaž) ja maandumine ühe mootoriga (katselend);
– 1 korda katkestati start mootorite erineva võimsuse tõttu stardil (erinevus 20%);
– 1 väikelennuki maandumine peale starti õhust valitud väljakule mootori seiskumise tõttu (õlisüsteemi rike);
– 1 väikelennuki maandumine väljaspool lennuvälja mootori tõrgetega töö tõttu kütusefiltri ummistumise pärast.

Ülejäänud 30 intsidendi põhjusteks olid:
– 1 korral avariisüsteemi kasutamine teliku väljalaskmisel;
– 2 korral telik ei tulnud sisse, pöörduti tagasi stardilennuväljale;
– 3 korral rehvi tühjenemine ruleerimisel GA lennukitel;
– 2 korral ATC loa piiri ületamine;
– 2 korral ei täidetud lennujuhi korraldust;
– 3 korral katkestati start hoiatussüsteemi käivitumisel (klapid ei olnud stardiasendis);
– 1 korral stardi katkestamine kiirusenäitaja rikke tõttu;
– 1 korral rehvi purunemine maandumisel pidurdusautomaatika rikke tõttu
– 2 korral alanes õhurõhk lennuki kabiinis ja oli vaja vähendada lennukõrgust;
– 2 korral ületati lubatud kõrgust 400-600 jalga;
– 2 korral oli generaatoririke, pöörduti tagasi stardilennuväljale;
– 2 korral pöörduti tagasi suitsu tõttu reisijatesalongis;
– 1 korral kokkupõrge linnuparvega, mis põhjustas kahjustusi lennukile;
– intsidentide põhjusteks olid veel rikked elektrisüsteemides, probleemid maandumisklappide sisse- ja väljalaskel, lennuvälja raadionavigatsiooni seadmete ebastabiilne töö, klaasi pragunemine, lennuki kompuutri rike ja sellest tulenevad tagasipöördumised ning korduvlähenemised, kahepoolse raadioside protseduuride eiramine, rehvide rõhu alanemine ruleerimisel .

3. Lennuohutus eralennunduses ja mittetulunduslikus lennutegevuses.

Lennuametisse on esitatud era- ja mittetulundusliku lennutegevuse kohta 14 ettekannet. Nendest 3 olid intsidendid, kus kõigil kordadel oli tegemist Eesti eralenduritega (siia hulka ei kuulu Valga juhtum):
– hädamaandumine mootori seiskumise tõttu;
– maandumine õhust valitud platsile mootori ebastabiilse töötamise tõttu (kütusefilter umbes) ;
– Lennuliiklusteeninduse AS pretensioonid transponderi halva töötamise kohta, ettekandeid oli 1, kuid suulisi kaebusi ühe lennuki transponderi mitte toimimise kohta oli korduvalt;

Teadmiseks kõigile mittetulundusliku lennutegevusega tegelejatele, kelle lennuki(te) käitajaks on märgitud juriidiline isik, peavad registreerima oma mittetulundusliku lennutegevuse Lennuametis vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2005. a. määruses nr 65 „Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule“ sätestatule.

4. Maapealne ohutus.

Septembris – oktoobris esitati Lennuametile ettekanded kolmest juhtumist, kus Tallinna lennuvälja perroonil liikuvad autod ei järginud lennuväljal kehtivaid kiirusepiiranguid (kuni 30 km/h), vaid arendasid märkimisväärselt suuremaid kiirusi.

Lisaks oli ka lennukite „mõlkimisi“ tankimisel, toidu laadimisel lennukisse, pagasikärudega, ehk juhtumid, kus lennukid said viga teenindamisel maapeal.

Tõenäoliselt kõigist säärastest juhtumitest lennuametisse ei teatata, kuid siinkohal juhime tähelepanu sarnaste juhtumite teatamise vajadusele.

5. Võrdlev statistika

2007a. 2008a.

Juhtumeid: 195 208
Lennuõnnetusi: 3 2
Äriline lennutegevus: 0 0
Mitteäriline lennutegevus: 3 1
Registreerimata lennutegevus: 0 1
Maapealne lennundusega seotud 0 1
Tõsiseid intsidente: 2 0
Äriline lennutegevus: 2 0
Mitteäriline lennutegevus: 0 0
Intsidente: 60 51
Kokkupõrkeid lindudega: 19 32

Eestis registreeritud lennutegevus: 2007a. 2008a.

Juhtumeid: 113 119
Lennuõnnetusi: 2 1
Äriline lennutegevus: 0 0
Mitteäriline lennutegevus: 2 0
Registreerimata lennutegevus: 0 1
Tõsiseid intsidente: 1 0
Äriline lennutegevus: 1 0
Intsidente: 35 36

6. Kokkuvõte

Lennujuhtumite ja intsidentide kohta esitatud ettekannetest lähtub, et olulise osa intsidentide ja juhtumite põhjuseks on nn. inimlik faktor, hooletus, tähelepanematus ja protseduurireeglite mittejärgimine.

Igal eraldi juhul püütakse välja selgitada juhtunu põhjused ja koostöös käitajaga leida meetmed, kuidas ennetada intsidente ja õnnetusi. Tagasiside lennuameti ja käitaja vahel toimub intsidentide uurimisel, seminaridel ja otseste kontaktidega igapäevase töö käigus.

Ettekannetest tuleneb, et reisijatele ja nende tervisele 2008 a jooksul kahju ei tekitatud.

Lennuameti lennutegevuse osakond

28. jaanuar 2009

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.