Põhikiri

EESTI ERAPILOOTIDE LIIDU PÕHIKIRI

/muudetud EEL üldkoosoleku otsusega 23.04.2015/ 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Erapilootide Liit (edaspidi Liit) on isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb oma liikmete huvides.

1.2. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik Tallinn.

1.3. Liit on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik, kes omab iseseisvat bilanssi ja pangakontot.

1.4. Liit on asutatud määramata tähtajaks.

1.5. Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.

  1. LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVAD

2.1 Liidu põhieesmärk on koondada Eesti Vabariigis mittetulundusliku lennutegevusega tegelevaid ning hobilennundusest huvitatud isikuid.

2.2 Oma põhieesmärgi elluviimiseks Liit:

2.2.1 jagab informatsiooni Eesti Vabariigis lennuklubide tegevuse ning väikelennukitega lendamisvõimaluste, lennuväljade ja -väljakute kohta, s.h lennukite rentimise, ostu- müügi ja hooldamise võimaluste kohta;

2.2.2 abistab ja nõustab piloote lennuohutusalase info kättesaamisel ja levitamisel;

2.2.3 korraldab kodu- ja välismaistele pilootidele klubilisi ühisüritusi ja võistlusi;

2.2.4 arendab suhteid välismaiste piloote ühendavate organisatsioonidega;

2.2.5 aitab kaasa eralennunduse arenguks vajalike objektide soetamisele, rajamisele ja hooldamisele;

2.2.6 kirjastab põhieesmärgi elluviimiseks vajalikke trükiseid;

2.2.7 organiseerib põhieesmärgi saavutamiseks koolitustegevust, mis ei nõua lennuametis registreerimist ega koolitusluba;

2.2.8 teeb koostööd lennuameti, lennuväljade juhtkondade ja muude vajalike instutitsioonidega lennundusalase seadusandluse muutmiseks, väljatöötamiseks, parendamiseks ning lennuohutuse tõstmiseks.

2.3 Liit võib omada oma eesmärkide täitmiseks kinnis- ja vallasvara.

2.4 Liidul on õigus oma eesmärkide saavutamiseks teha ja vahendada reklaami lepingu alusel ja turuhinnaga.

2.5 Liit pakub oma sihtrühmale teenuseid kasumit mittetaotleval viisil.

 

  1. LIIDU LIIKMESKOND

3.1. Liidu liikmeteks võivad olla kõik põhikirja tingimustele vastavad isikud, kes on liikmeks vastu võetud vastavalt käesolevale põhikirjale ning kes on nõus kandma põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi.

3.2. Liikmeks vastuvõtmiseks esitavad isikud avalduse Liidu juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Juhatus peab Liidu liikmete arvestust.

3.3. Liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse või üldkoosoleku poolt vastuvõtmise otsuse jõustumise päeva. Sellest päevast omandab isik kõik Liidu liikme õigused ja kohustused.

3.4. Liikme väljaastumisavaldus esitatakse juhatusele, kes on kohustatud selle läbi vaatama järgneval koosolekul, kui on kindlaks tehtud välja astuda sooviva liikme ning Liidu vastastikused varalised õigused ja kohustused.

3.5. Liidu juhatus võib omal initsiatiivil liikme Liidust välja arvata põhikirja sätete täitmata jätmise või Liidu maine või varalise seisundi olulisel määral kahjustamise korral.

3.6. Liikmelisus Liidus lõpeb:

3.7.1. surma korral- surma päevast;

3.7.2. juriidilise isiku lõppemisel- registrist kustutamise päevast.

3.8. Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

 

  1. LIIDU LIIKME ÕIGUSED

4.1. Liidu liikmel on õigus:

4.1.1. võtta osa Liidu üldkoosolekutest kas ise või oma kirjalikult volitatud esindaja kaudu;

4.1.2. valida või olla valitud Liidu juhtimisorganitesse;

4.1.3. esitada üldkoosolekule ja juhatusele arupärimisi ja ettepanekuid;

4.1.4. saada teavet kõigist Liidu tegevust puudutavatest küsimustest;

4.1.5. algatada erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist;

4.1.6. võtta osa Liidu poolt korraldatud üritustest;

4.1.7. kasutada Liidu poolt osutatavaid teenuseid;

4.1.8. kasutada Liidu vara juhatuse poolt kinnitatud eeskirjade ulatuses;

4.1.10. astuda Liidust välja;

4.1.11. kasutada teisi käesolevast põhikirjast ja seadusest tulenevaid õigusi.

 

  1. LIIDU LIIKME KOHUSTUSED

5.1. Liidu liige on kohustatud:

5.1.1. järgima käesolevat põhikirja ning täitma üldkoosoleku ning teiste Liidu juhtorganite poolt nende pädevuse piires tehtud otsuseid;

5.1.2. tasuma tähtajaliselt käesoleva põhikirjaga ettenähtud ning sellel alusel üldkoosolekul kehtestatud maksed;

5.1.3. hoiduma tegevusest, mis kahjustab Liidu mainet;

5.1.4. teatama Liidu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha aadressi ja sidevahendite numbrid ning teatama uued andmed ühe (1) kuu jooksul pärast nende muutumist;

5.1.5. osutama kaasabi Liidu eesmärkide saavutamisele;

5.1.6. hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt Liidule kuuluvat vara;

5.1.7. hüvitama Liidule oma süülise või ettevaatamatu tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele;

5.1.8. Kui liige ei täida talle pandud kohustusi ees või ta kahjustab olulisel määral Liitu, võib juhatus oma sellekohase otsusega liikme Liidust välja arvata.

 

  1. LIIDU JUHTIMINE

6.1. Liidu juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

6.2. Liidu kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek). Üldkoosolek teeb otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida seadusega või põhikirjaga ei ole antud Liidu juhatuse (edaspidi juhatus) pädevusse. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

6.2.1. põhikirja muutmine;

6.2.2. Liidu eesmärgi muutmine;

6.2.3. Liidu tegevuse suundade ja vormide määramine;

6.2.4. juhatuse aruannete ärakuulamine, seisukoha andmine;

6.2.5. juhatuse liikmete valimine ning vajadusel nende ennetähtaegne tagasikutsumine;

6.2.6. juhatuse liikmete tasustamise korra kindlaksmääramine;

6.2.7. majandusaasta aruande kinnitamine;

6.2.8. Liidu sisseastumismaksu, liikmemaksu ja sihtotstarbeliste maksete suuruse ning tasumise korra kinnitamine;

6.2.9. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;

6.2.10. Liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

6.2.11. muude küsimuste otsustamine, mida käesolevast põhikirjast tulenevalt saab lahendada vaid Üldkoosolek.

6.3. Liidu korralise Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

6.4. Liidu erakorralise Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kas omal algatusel või vähemalt 1/10 Liidu liikmete kirjalikult esitatud põhjendatud taotlusel.

6.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab kirjalikult ette teatama vähemalt kümme (10) päeva. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud kõik liidu liikmed.

6.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest. Kui üldkoosolekule ilmub nõutavast vähem liikmeid, määrab juhatus uue Üldkoosoleku aja ja teatab sellest liikmetele kirjalikult. Teistkordne Üldkoosolek on õiguspädev võtma vastu otsuseid sõltumata osavõtvate liikmete arvust.

6.7. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest.

6.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.

6.9. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

6.10. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt üheksa kümnendiku (9/10) Liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

6.11. Liidu üldkoosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmise momendist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

6.12. Igal Liidu liikmel on üks (1) hääl. Liige ei või hääletada, kui Liit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

6.13. Liidu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

6.14. Liidu liige ei või hääletada Liidu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.

6.15. Liidu liiget võib üldkoosolekul esindada vaid teine Liidu liige kirjaliku volituse alusel.

 

  1. JUHATUS

7.1. Juhatus juhib ja esindab Liitu suhetes kolmandate isikutega.

7.2. Juhatus koosneb kolmest (3), kelle volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.

7.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõigis õigustoimingutes üksi.

7.4. Liidu juhatus:

7.4.1. kutsub kokku Liidu üldkoosoleku ja viib ellu üldkoosoleku otsuseid;

7.4.2. juhatab üldkoosoleku istungeid;

7.4.3. otsustab Liidu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;

7.4.4. võtab vastu liikmetelt laekuvaid avaldusi, ettepanekuid ja arupärimisi. Samuti liikmeks astuda soovijate avaldusi, informeerides nendest üldkoosolekut;

7.4.5. korraldab Liidu vara valdamise, kasutamise ja käsutamise;

7.4.6. määrab kindlaks Liidu rahaliste arvelduste teostamise ja eelarve koostamise korra ning teostab raamatupidamisarvestust;

7.4.7. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule;

7.4.8. koostab Liidu aastaaruande ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule;

7.5. Juhatuse valimine ja pädevus otsuste langetamisel:

7.5.1. juhatuse valib üldkoosolek;

7.5.2. juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele;

7.5.3. juhatuse koosolekul on igal osalejal üks (1) hääl;

7.5.4. juhatus võtab vastu otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

7.5.5. juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

7.5.6. juhatuse liige ei või osaleda hääletamisel, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Liidu poolt.

7.5.7. juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist, kuid temale makstav töötasu ei või ületada samaväärse töö eest ettevõtluses makstavat tasu.

7.5.8. juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe keda kutsutakse ja nimetatakse kõikides liidu tegevustes ja toimingutes Eesti Erapilootide Liidu presidendiks. President juhib ning korraldab juhatuse tööd. Juhatus võib ülejäänud juhatuse liikmete seast valida asepresidendi ja peasekretäri.

7.5.9. Äraolev juhatuse liige saab volitada teist juhatuse liiget enda eest hääletama üksnes kõigi ülejäänud juhatuse liikmete nõusolekul.

7.6. Juhatuse otsus jõustub vastuvõtmisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti või kui otsuses endas ei otsustata teisiti.

7.7. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

 

  1. LIIDU VARA JA MAJANDUSTEGEVUS

8.1. Liidu vara moodustub järgmistest allikatest:

8.1.1. liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja muudest liikmetele üldkoosoleku poolt määratud maksetest;

8.1.2. Liidule kuuluva vara kasutamisest ja Liidu tegevusest saadavast tulust;

8.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;

8.1.4. isikute poolt tehtavatest annetustest;

8.1.5. muudest laekumistest.

8.2 Liit võib soetada oma tegevuseks vajalikke põhivahendeid ja muud seadusega lubatud vallas- ja kinnisvara ning liidu halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.

8.3. Liidu rahalisi vahendeid võib juhatuse otsusel kasutada Liidu arengut toetavate programmide toetamiseks ja Liidu tegevuse eesmärkide kindlustamiseks.

8.4. Kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib juhatus võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.

8.5. Liidu liikmetel ei ole õigust Liidu varale ja Liidul ei ole õigust Liidu liikmete varale. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Liidu varaliste kohustuste eest.

8.6. Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8.7 Liit ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele nagu abikaasa, otsejoones sugulane, õde või vend, õe või venna alaneja sugulane, abikaasa otsejoones sugulane, abikaasa õde või vend, välja arvatud kui isik kuulub ühingu toetatavasse sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuuluvate isikutega täiendavaid hüvesid ega soodustusi.

 

  1. LIIDU TEGEVUSE LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

9.1. Liidu tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

9.2. Liidu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest, kes kinnitavad ka Liidu tegevuse lõpetamise korra.

9.3. Liidu likvideerijateks on üldkoosoleku poolt valitud liikmed.

9.4. Liidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud, sarnase tegevusevaldkonnaga tegelevale ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Kommentaarid on suletud.